آموزشی - اجتماعی وسیاسی
بینش


.:: آخرین مطالب ::.

عنوان تاریخ
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
نمونه پرسش مطالعات اجتماعی - متوسطه یک سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393
آشنایی با شهرستان ایذه سه شنبه یکم اسفند 1391
منطقه بروج جمعه پانزدهم دی 1391
روز های هفته ایران پنجشنبه چهاردهم دی 1391
ترین های جهات جغرافیایی ایران پنجشنبه چهاردهم دی 1391
پیشینه نام ایران پنجشنبه چهاردهم دی 1391
آزمون اجتماعی پایه دوم راهنمیی چهارشنبه سیزدهم دی 1391
آزمون اجتماعی سوم راهنمایی چهارشنبه سیزدهم دی 1391
آزمون تاریخ پایه سوم - نوبت اول چهارشنبه سیزدهم دی 1391
نمودار درصد جمعیت ادیان جهان جمعه بیست و هشتم مهر 1391

موضوع: اطلاعات سیاسی و اجتماعی

 علل برخورد و منازعه میان دولت ها

تعریف منازعه:   مبارزه برای قدرت , منابع کمیاب , منزلت و ارزشها که در آن هدف هر یک از طرفین برای کسب برتری  بررقیبان است. وجود تضاد منافع تعارض خواسته ها از یک سو میان افراد و از سوی دیگر میان جوامع انسانی است.بر اساس  این طرز تفکر هیچ گونه  محدودیت اخلاقی و حقوقی برای تامین منافع و تحقق اهداف ملی وجود ندارد.(واقع گریان)  .

 عوامل مختلفی در واگرایی و تعارض میان دولت ها موثرمی افتد که طی آن به جای ترغیب واحد های سیاسی به همکاری در عرصه ی بین الملل آنها را از هم درو ساخته و زمینه را برای بحران و جنگ فراهم می سازد.

متغیر های موثر در تعارض و برخورد دولت ها:

متغیر انسانی:راون شناسان سیاسی علت تعارض و ستیزش را در طبیعت انسان جستجو می کنند, انسان ها با محیط خود در واکنش متقابل به سر می برند و وجود سلسله ویژگیهای قدرت طلبی و خود خواهی انسان را به ستیزش سوق می دهد . مخالفین این نظر عامل اصلی را نه انسان بلکه محیط انسانی می دانند به اعتقاد آنها محیط امکانات لازم را برای ستیزش انسانها فراهم می سازد.

واحد های حاکمیتی جداگانه:تقویت ملی گرایی در چارچوب مرز های ملی و طرح منافع و اهداف ویژه به صورت با لقوه زمینه های اختلاف و درگیری را با دیگر واحد های مستقل سیاسی که دارای همین وضعیت هستند فراهم می کند. از انجا که هر کدام از واحد های سیاسی جداگانه در حال تلاش است که از تمامیت ارضی و منافع خود دفاع کند دارای منافع ویژه در سیاست بین الملل می شوند و این امر زمینه را برای گسترش تعارض و ستیز فراهم می کند.

آنتی ناسیونالیست ها و ایده آلیست ها خواهان کمرنگ شدن خطوط مرزی ,حقوقی و سیاسی میان دولت ها هستند تا زمینه تعارض ودرگیری میان واحد های سیاسی کاهشی یابد.

نخبگان سیاسی:  برخی رهبران سیاسی برپایه ی ویژگی های فردی دارای روحیه جنگ طلبی و ستیزه جویی هستند و برای ارضای جاه طلبی خویش به گسترش بحرانها , اختلافات در عرصه ی بین المللی دامن می زند.مانتد هیتلر. برخی مخالف این عقیده بوده و ضمن پذیرفتن نقش افراد آن را عامل اصلی ندانسته بلکه سیاست های های کلی از جمله سیاست خارجی یک دولت را عامل موثر می دانند.

 متغیر های اجتماعی: از آن جا که گروه بندی ها و جناح بندیهای اقتصادی,سیاسی,فرهنگی و نظامی درون سیستم های کثرت گرا منافع و خواسته های گوناگونی را خواهان هستند این گروه ها از راه فشار اوردن به سیاست گزاران آنان را وادار می کنند تا سیاست خارجی را در جهتی تنظیم کنند که نخبگان سیاسی در جهت و تحقق اهداف و منافع آنان حرکت نمایند در چنین حالتی نخبگان سیاسی به نمایندگی از گروه های مذبور تقسیم گیری می کنند و زمینه ی تعارض در سطح بین الملل را فراهم می آورند مانند انواع لابی ها در ایالات متحده -  کارتل های صنعتی – گروه های مافیایی – اقتصادی در جهان سوم.

 متغیر های اجتماعی بین المللی: منافع عوامل اجتماعی سبب ایجاد بحران ها و ستیز در صحنه روابط بین الملل می گردد. در این باره به نقش کارتل ها , تراست ها  و شرکت های چند ملیتی اشاره می شود. به ویژه دوران پس از جنگ جهانی دوم عامل بروز جنگ های منطقه ای و ایجاد مناقشات داخلی و محلی و انجام کودتا های گوناگونی گردیده است .

 متغیر های نظام بین الملل: برخی معتقدند میان نوع و کیفیت نظام بین الملل (دو قطبی , چند قطبی , سلسله مراتبی و...) و میزان مناقشات داخلی رابطه وجود دارد. مثلا هر گاه نظام بین الملل از انعطاف بیشتری بر خورد دار باشد جابه جایی بلوک ها کمتر و مناقشات کمتری صورت می گیرد و در صورتی که نظام دارای انعطاف کمتری باشد نتیجه عکس خواهد بود. مثال آن همگرایی میان قدرت های بزرگ پس از جنگ سرد به تنش زدایی و نیز دگرگونی در نظام دو قطبی باعث کاهش تنش ها گردید.

علل تعارض و درگیری دولت ها : عواملی که در سطوح گوناگون سبب بروز تعارضات می شوند عبارتند از:

 تعارض بر سر منافع ملی: در بیشتر موارد دولت ها علت اصلی تعارضات خود را با دیگر واحد های سیاسی بر اساس به مخاطره افتادن منابع ملی توجیه می کنند , گر چه منافع ملی مفهومی مبهم و چند پهلو می باشد. در خصوص تعارض بر سر منافع ملی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف) گسترش به داخل مناطق ضعیف خلا قدرت: تحت تاثیر عوامل گوناگون بین المللی و یا داخلی , خلا قدرتی در یک منطقه بوجود می آید که یک سلسله درگیریها و تعارضات پیامد آن است, تا سر انجام این خلا توسط قدرت جدیدی پر شود. مانند تعارضات داخلی کشور های جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم , جنگ ایران و عراق و تلاش عراق برای جایگزینی خود به حای ایران به عنوان قدرت منطقه ای با یورش به ایران پس از سقوط رژیم شاهنشاهی. 

ب) تجدید نظر طلبی:  سیاست تجدید نظر طلبی دولت ها می تواند باعث بروز یک سلسله در گیریها و مناقشات بین المللی و منطقه ای می شود. پیگیری این نظریه به منزله به مبارزه طلبیدن ممکن است اقتصادی, سیاسی, ژئوپو لیتک  یا ایدئولژیک باشد, دولت تجدید نظر طلب بر پایه تعاریف جدید از هدفها . منافع . و سیاست خارجی خویش به عمل می آورد در تقابل و رویا رویی با سا یر واحد های سیاسی که درصدد حفظ  وضع موجود و توازن قدرت هستند قرار می گیرد.

ج ) مناقشه برای تفوق و برتری : ممکن است انگیزه اصلی واحد های سیاسی از تعارض و برخورد برتری منطقه ای یا جهانی باشد مانند برتری جویی حکومت ناپلئون در اروپا یا رقابت و ستیز بزرگ در عرصه سیاست خارجی برای بدست آوردن برتری بردیگران .

تعارضات ودرگیری ایدئو لوژیک : هر ایدئولوژی دارای نگرش متفاوت نسبت به شرایط جهان و الگویحاکم بر روابط بین الملل است و شیوه و راه و رسم متفاوتی را تعقیب می کند , طرح جهان بینی جدید تضاد ها و درگیری هایی را میان واحد های سیاسی سبب می شود , مانند جنگ های  1792- 1815 م را می توان ناشی از تعارض میان ایدئولوژی انقلابی و رژیمهای سنتی , و جنگ جهانی دوم را عرصه تقابل و رویارویی ایدئولوژیهای متعارض لیبرالیسم , نازیسم , کمونیسم به حساب آورد .هم چنین تعارضات موجود میان دو بلوک شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم در چهارچوب جنگ سرد بر اساس تضادهای ایدئولوژیک مورد تحلیل است . همچنین تضادهای ایالات متحده آمریکا ودنیای غرب با مسئله بنیاد گرایی اسلامی , تعارض با ایران در منطقه خاورمیانه , رقابت های منطقه ای ایران و عربستان سعودی در کشورهای اسلامی به عنوان با نفوذ ترین کشورهای شیعه و سنی در این چهارچوب قابل تحلیل است . 

البته باید یادآور شد که عامل ایدئولوژی در برخی موارد شرط لازم در اختلافات بین المللی تلقی می شود ولی شرط کافی نیست در بسیاری از موارد منافع ملی , نیازهای امنیتی , اقتصادی و تکنولوژیک ملاحظات ایدئولوژیک را تحت تاثیر قرار می دهد مانند روابط گسترده چین و کشور های لیبرال غربی روابط ایران با کشورهای کره شمالی , ونزوئلا .

 رقابت های اقتصادی : گروهی معتقدند که چون جوامع سرمایه داری در صدد کسب بازارهای جدید برای فروش محصولات خود هستند و بر آن هستند که نیروی انسانی و مواد خام ارزان را از دورترین نقاط جهان بدست آورند رفته رفته رقابت میان گروههای سرمایه دار را تشدید و زمینه را برای بروز اختالف و تعارض میان دولت های سرمایه داری فراهم می سازد مانند رقابتهای اقتصادی , استعماری در قرن 19 میان فرانسه و آلمان در آفریقا , روسیه و بریتانیا در ایران , ژاپن و روسیه در خاور دور ,روسیه و اتریش در بالکان  .

هم چنین نابرابری قدرت , فقدان یکپارچگی اقتصادی , فرهنگی ,سیاسی و امنیتی باعث تشدید اختلاف واحدهای سیاسی و واگرایی بیشتر می شود .

در هر صورت با توجه به عوامل و متغیر های واگرایی و تعارض در هر زمان و با توجه به اوضاع بین المللی گاه ترکیبی از عوامل نامبرده ودر برخی موارد یک عامل از معیار ها در بروز مناقشه موثر می افتد و پژوهشگر روابط بین الملل تاثیر هر عامل را بطور جداگانه وتاثیر متقابل عوامل یاد شده بر یکدیگر مورد مطالعه قرار می دهد .
نویسنده : غلام علی خلیلیان
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393


موضوع: نمونه پرسش امتحانی مطالعات اجتماعی - متوسطه 1

 

 

الف

در جای خالی واژه مناسب بنویسید :

1- تصويری افقی از سطح زمين است که به نسبت مورد نياز کوچک شده  ................ نام دارد .                                          

2-  اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که می میرند باشد جمعیت……… می یابد .

3-  دوتن از پيامبران بزرگ الهی يعنی......................و.................. در بين النهرين می زيستند.

4- در دور ٴ ه ساسانيان دين ................................ دين رسمی کشور اعلام شد. 

5- به رفتار نابرابربا افرادی که حقوق يکسان دارند...................... می گويند. 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ب

پاسخ درست را انتخاب کنید :

1- دوره نمایندگی مجلس در ایران چند سال است ؟ 

6   سال                         سال                            4 سال10                5 سال  

2- نخستين امپراتوری بزرگ در جهان کدام امپراتوری بود؟

            روم               هخامنشيان                ساسانيان                          چین  

3- کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری کدام است ؟ 

           استان               شهرستان                    روستا                           بخش 

4-  مهم ترين عامل برا ی توليد کدام مورد است ؟

  منابع طبی                سرمایه               نیروی انسانی             ابزار و  تجهیزات

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ج

جملات درست و نادرست را مشخص کنید :

1- بعضی افراد هستند که هيچ مسئوليتی ندارند..                                           ص         غ

2- خاک، لایهٔ نازکی از پوستهٔ زمین است که از خرد شدن سنگها پدید آمده است.   ص        غ

3- در گذشته، تعداد کسانی که به مسافرت می رفتند بسیار زیاد بود .                   ص        غ

4- قدیمی ترین مدرسهٔ پزشکی جهان به شمار می رود .                                    ص        غ

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

پاسخ کامل دهید :

 

1- تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم شده است ؟  توضیح دهید .

 

2- منظور از حق چيست ؟ 

 

3-  دو دليل بوجود آمدن قانون و مقررات را بنويسيد  ؟  

 

4-  ناحيه خوزستان به چه دليلی جمعيت زيادی را به خود جذب کرده است ؟ 

 

5-  همدلی و همدردی يعنی چه ؟

 

6-  پوشش مردمان ايران باستان چگونه بوده است ؟ 

 

 7- کدام آثار نشان دهنده پيشرفت ايرانيان در معماری است ؟ چهار مورد 

 

 8-  مورخ به چه کسانی گفته می شود  ؟ 

 

 9- مصرف گرايی چيست ؟

 

 10 – ناهمواری را تعریف کنید  ؟ 

 

 11- دو مورد از ابتکارات و نوآوری های ایرانیان باستان در زمینه فنون نظامی را بیان کنید ؟ 

 

 12- دو مورد از اهمیت و فواید  گردشگری را بیان بنویسید . 

 

 13 – مهم ترين وظيفه سازمان حفاظت از محيط زيست چيست؟

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 
نویسنده : غلام علی خلیلیان
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393


موضوع:

 آزمون مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه 1  نوبت اول   

 مهمترین عاملی که باعث شده است برخی گونه ها از بین بروند یا در معرض خطر قرار بگیرند .............. است.                              

    اگر پس از درک احساس فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم یعنی با او ........................ کرده ایم .                                                                           

     استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی ......................... است .                                                                                                                  

     مهمترین عناصر آب و هوا ..................... و .......................... هستند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جای خالی را کامل کنید:  هر مورد 5/. نمره

   فعالیتی است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند .............................

   به منظور رفع نیاز ها و خواسته های انسان صورت می گیرد ........................

   کسی است که کالا ها و خدمات را به منظور رفع نیاز های خود می خرد ......................

   اگر بدون داشتن نیاز واقعی کالایی را بخریم .........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید :  هر مورد 5/. نمره

     برای تهیه نقشه های جغرافیایی از عکس های هوایی استفاده می کنند .        ص              غ 

     مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن کشور است.                               ص             غ 

     کوههای آذربایجان در شمال غربی ایران قرار گرفته اند .                                  ص             غ

     قانون اساسی ایران 177 اصل دارد .                                                          ص             غ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پاسخ درست را انتخاب کنید :  هر مورد 5/. نمره

 

     محافظت از بدن در مقابل موقعیت های خطر ناک از جمله مسئولیت های شما نسبت به .......است .

 

                        خانواده  □          خودتان   □             عالم آفرینش  □           اعضای جامعه □

 

      جغرافی دانان کار خود را با پرسش در باره یک ...... آغاز می کنند .

 

                          مکان □               زمان  □                          فضا  □              زمان – فضا   □

 

      مهمترین وسیله آموزشی در جغرلفیا چیست ؟ 

 

                        عکس  □               نقشه  □                       کره  □                    نمودار  □

 

     کوچکترین واحد تقسیمات کشوری کدام است ؟

 

                     شهرستان   □          روستا □                      استان  □                 دهستان □

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پاسخ کامل دهید : 

 

  1- منظور از حق چیست ؟   1                                                                                                                                                          

 

2-  نقشه چیست ؟  1                                                                                                                                                                    

3-  چهار مورد از مهمترین خدمات شهرداری را بنویسید . 2                                                                                                                                     

 

 

4-  قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است ؟ 1                                                                                                                                            

 

5- دو مورد از وظایف مهم شورای نگهبان را بیان کنید ؟   1                                                                                                 

 

6-  شما برای حفاظت از محیط زیست چه کار هایی می توانید انجام دهید ؟   سه مورد 1/5                                                                                              

 

7-  مهمترین دلایل حفاظت از زیستگا هها   کدامند ؟ دو مورد  1                                                                                                                           

 

8-  سه مورد از حقوق انسان در محیط زندگی و کشور را بیان کنید .   1/5                                                                                                                   

 

 

9- موسسه بیمه به چه منظوری به وجود آمده است ؟      1                                                                                                      

 
نویسنده : غلام علی خلیلیان
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393


موضوع:

شهرستان ایذه

مختصات:  شرقی‌۴۹°۵۴′ شمالی‌۳۱°۴۸′ / °۴۹٫۹شرقی °۳۱٫۸شمال / ۴۹٫۹;۳۱٫۸

ایذه
مال امير

اطلاعات کلی

کشور

 ایران

استان

خوزستان

شهرستان

ایــذه

بخش ها

مرکزی  دهدز  سوسن

نام های دیگر

مالمیر، ایذج، انزان، انشان، آیاپیر، الیمائید

سال شهرشدن

1342 اولین انتصاب شهردار

مردم

جمعیت

250000

زبان‌ گفتاری

فارسی ( گویش بختیاری)

مذهب

شیعه

جغرافیای طبیعی

مساحت

۳۸۶۳ کیلومتر مربع

ارتفاع از سطح دریا

۸۳۵ متر

آب‌وهوا

میانگین دمای سالانه

24

میانگین بارش سالانه

300-400 میلیمتر

روزهای یخبندان سالانه

روزهای میانی فصل زمستان

اطلاعات شهری

ره‌آورد

گلیم و قالی بختیاری

تابلوی خوش‌آمد به شهر

به زادگاه کورش بزرگ خوش آمديد.


ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
سه شنبه یکم اسفند 1391


موضوع: آموزش دروس

نواری از کره جهان که حرکت سالانه ظاهری خورشید وسیارات به جز زهره و پلوتو در آن صورت می گیرد زاویه میل

آن نسبت به اسوای جهان23/5 درجه است .این زاویه طی 40000 سال میان 22 تا 24/5 درجه تغییر میکند .

منطقه بروج به 12 بخش تقسیم می شود که برج های دوازده گانه نامیده می شوند .برج فارسی
نام معمولینام عربینام لاتین

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
بره
گاو
دو پیکر
خرچنگ
شیر
خوشه
ترازو
کژدم
کمان
بز
دول
ماهی
حمل
ثور
جوزا
سرطان
اسد
سنبله
میزان
عقرب
قوس
جدی
دلو
حوت
aries
taurus
gemeini
cancer
leo
virgo
libra
scorpia
sagittariuse
capricornus
aguarius
pisces
نویسنده : غلام علی خلیلیان
جمعه پانزدهم دی 1391


موضوع:


کيوان شيد
مهر شيد
مه شيد
بهرام شيد
تير شيد
اورمزد شيد
ناهيد شيد

کيوان شيد ( شنبه ) :
نخستين روز هفته به نام کيوان شيد نامگذاری شده است که تشکيل شده است از کيوان + شيد . کيوان
بعد از مشتری بزرگترین سياره شمرده ميشود . که 700 برابر زمين است . آنرا زحل نيز ناميده اند. شيد
نيز به چم ( معنی ) نور و روشنایی است . از این رو روز نخست ایرانی حکایت از سياره روشن و نورانی
را دارد .
مهر شيد ( یکشنبه ) :
روز دوم از هفته مهر شيد است که مهر آن به چم ( معنی ) دوستی و مهربانی است . در پهلوی ميتر
است . مهر برگرفته شده از آئين هفت هزار ساله ميترایی است . مهر همچنين ایزد عهد و پيمان است و
در اوستا آمده است که هيچ چيز بر ایزد مهر پوشيده نخواهد بود . نامگذاری این روز به مهرشيد حکایت از
تعهدی است که بين مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پيمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به
حساب می آمده است . شيد نيز به چم ( معنی ) روشنایی و نور می باشد .
مه شيد ( دوشنبه ):
مه بر گرفته شده از ماه است که این نيز از آیين ميترایی کهن ایرانی آمده است . خورشيد و ماه از تندیس
های آئين ميترایی بوده است که نشان از قدرت و پویایی جهان آفرینش داشته است . سومين روز هفته
در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری شد و آنرا مه شيد به چم ( معنی ) ماه روشن و نورانی
نامگذاشتند .
بهرام شيد ( سه شنبه ):
بهرام برگفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یکسو نام ستاره مریخ است . بهرام ایزد پيروزی
در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نياکان ما بر این بوده است که خداوند یکتا ( اهورامزدا )
نيروی هایش را برای اجرا در بين افراد بشر بين ایزدان ( فرشتگان ) خود تقسيم نموده است تا آنان آنر ا
برای مردمان پياده کنند . از این رو بهرام ایزد پيروزی ناميده شده بوده است و چهارمين روز هفته به نام روز
پيروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نامگذاری شده است .
تير شيد ( چهارشنبه ):
تير برگرفته شده از تيشتر پهلوی است . نياکان ما تير را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه
می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگيری از خشکسالی و باروری زمين و
سبز و سالم و پاکيزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان ميداده است که به یاری مردمان برسد . در کل این
روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبيعت نامگذاری شده است .
اورمزد شيد ( پنجشنبه ) :
اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همه حاکی از قدرت و توانایی پروردگار است . این نام از
واژه های پهلوی ارمزد - هرمزد - اورمزد - هورمزد - اهورامزدا - مزدا گرفته شده است . از این رو پنجمين
روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نامگذاری شده است . از این رو این واژه هنوز به گونه ای دیگر در
شبهای جمعه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که شبهای جمعه روز ارتباط با خداوند و
فوت شدگان است .
ناهيد شيد ( آدینه ) :
ناهيد همان آنهيته یا آناهيتا است که ایزد آب قرار گرفته است . در اوستا آناهيتا به صورت دوشيزه ای
بسيار زیبا - قدی بلند و اندامی تراشيده نام نهاده شده است و نام دیگر ستاره ونوس نيز آناهيتا یا ناهيد
است . در کل روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شده است .
نویسنده : غلام علی خلیلیان
پنجشنبه چهاردهم دی 1391


موضوع:


جنوبي ترين نقطه ايران بندرگَواتِر در سیستان و بلوچستان درکرانه شمالي دریای عمان.


  شمالي ترين نقطه آن دامنه کوه ھاي آرارات است  در مرز ترکیه.شرقی ترین نقطه کوھَک در سیستان و بلوچستان در مرز پاکستان . 


غربي ترين ایران بازرگان در آذربایجان غربی درمرزترکیه قرار دارد.
نویسنده : غلام علی خلیلیان
پنجشنبه چهاردهم دی 1391


موضوع: آموزش دروس


ايران به معني سرزمین قوم آرياست. آريايیان اقوام سفیدپوستي بودندکه حدودسه ھزار سال
پیشازمیلاد مسیح از سرزمین اصلي خود به آسیاي مرکزي مھاجرت کردند و طي ھزارو پانصد
سال اندک اندک از آن جا به سوي غرب وجنوب گسترش يافتند. دسته اي از آنان در درّه رود سِند
و بخشي از ھندوستان جاي گرفتند و گروھي ديگر باگذشتن از کوه ھاي قفقاز راه خودرا تا اروپا
ادامه دادند. دراين میان، طوايفي از آريايیان نیز از گذرگاه ھايي دردوسوي درياي خَزَر به سرزمین
ھاي جنوبي راه جستند و در پھنه ايران سکونت گزيدند.
پیشاز آريايیان درنواحي غرب و جنوب غرب ايران کنوني مردمي متمدّن مي زيستند که برخي آثار
باستاني از ايشان به دست آمده است. امّا مھاجرين آريايي توانستند تمدّن و فرھنگ بومیان را
خوانده « ايران » جذب کنند و به قدرتي بزرگ و يک پارچه تبديل شوند. از آن پسجايگاه آريايیان
شد.
در دوره ساسانیان ایرانشهر نامیده می شد .در دوره نزدیک به معاصر عمدتا نام ایران به پرشیا که تحت تاثیر دوره هخامنشیان و نوشته های تاریخ نگاران یونانی بوده است .
ازسال 1935 ، به درخواست دولت وقت، نام کشور درنوشته ھا، مکاتبات و در اسناد بین المللي
ھمه جا ايران ذکر شده است.
نویسنده : غلام علی خلیلیان
پنجشنبه چهاردهم دی 1391


موضوع:

نمونه پرسش های آزمون اجتماعی دوم نوبت اول سال 1391
ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
چهارشنبه سیزدهم دی 1391


موضوع:

نمونه پرسش آزمون سوم راهنمایی نوبت اول سال 1391
ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
چهارشنبه سیزدهم دی 1391


درباره نویسنده

غلام علی خلیلیان ٍ اضهار نظر در مورد مسائل سیاسی واجتماعی جامعه بدون جانبداری از گروه خاص
ایمیل : gh.khalilian@yahoo.com

آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :

تبلیغات
<-PostTitle-> بازدید : [-PostHit-]