آموزشی - اجتماعی وسیاسی
بینش


.:: آخرین مطالب ::.

عنوان تاریخ
آشنایی با شهرستان ایذه سه شنبه یکم اسفند 1391
منطقه بروج جمعه پانزدهم دی 1391
روز های هفته ایران پنجشنبه چهاردهم دی 1391
ترین های جهات جغرافیایی ایران پنجشنبه چهاردهم دی 1391
پیشینه نام ایران پنجشنبه چهاردهم دی 1391
آزمون اجتماعی پایه دوم راهنمیی چهارشنبه سیزدهم دی 1391
آزمون اجتماعی سوم راهنمایی چهارشنبه سیزدهم دی 1391
آزمون تاریخ پایه سوم - نوبت اول چهارشنبه سیزدهم دی 1391
نمودار درصد جمعیت ادیان جهان جمعه بیست و هشتم مهر 1391
آزمون اجتماعی پایه سوم جمعه بیست و هشتم مهر 1391
روند افزایش جمعت تا سال 2050 میلادی شنبه یکم مهر 1391
جمعیت متناسب ( مطلوب ) شنبه یکم مهر 1391

موضوع:

شهرستان ایذه

مختصات:  شرقی‌۴۹°۵۴′ شمالی‌۳۱°۴۸′ / °۴۹٫۹شرقی °۳۱٫۸شمال / ۴۹٫۹;۳۱٫۸

ایذه
مال امير

اطلاعات کلی

کشور

 ایران

استان

خوزستان

شهرستان

ایــذه

بخش ها

مرکزی  دهدز  سوسن

نام های دیگر

مالمیر، ایذج، انزان، انشان، آیاپیر، الیمائید

سال شهرشدن

1342 اولین انتصاب شهردار

مردم

جمعیت

250000

زبان‌ گفتاری

فارسی ( گویش بختیاری)

مذهب

شیعه

جغرافیای طبیعی

مساحت

۳۸۶۳ کیلومتر مربع

ارتفاع از سطح دریا

۸۳۵ متر

آب‌وهوا

میانگین دمای سالانه

24

میانگین بارش سالانه

300-400 میلیمتر

روزهای یخبندان سالانه

روزهای میانی فصل زمستان

اطلاعات شهری

ره‌آورد

گلیم و قالی بختیاری

تابلوی خوش‌آمد به شهر

به زادگاه کورش بزرگ خوش آمديد.


ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
سه شنبه یکم اسفند 1391


موضوع: آموزش دروس

نواری از کره جهان که حرکت سالانه ظاهری خورشید وسیارات به جز زهره و پلوتو در آن صورت می گیرد زاویه میل

آن نسبت به اسوای جهان23/5 درجه است .این زاویه طی 40000 سال میان 22 تا 24/5 درجه تغییر میکند .

منطقه بروج به 12 بخش تقسیم می شود که برج های دوازده گانه نامیده می شوند .برج فارسی
نام معمولینام عربینام لاتین

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
بره
گاو
دو پیکر
خرچنگ
شیر
خوشه
ترازو
کژدم
کمان
بز
دول
ماهی
حمل
ثور
جوزا
سرطان
اسد
سنبله
میزان
عقرب
قوس
جدی
دلو
حوت
aries
taurus
gemeini
cancer
leo
virgo
libra
scorpia
sagittariuse
capricornus
aguarius
pisces
نویسنده : غلام علی خلیلیان
جمعه پانزدهم دی 1391


موضوع:


کيوان شيد
مهر شيد
مه شيد
بهرام شيد
تير شيد
اورمزد شيد
ناهيد شيد

کيوان شيد ( شنبه ) :
نخستين روز هفته به نام کيوان شيد نامگذاری شده است که تشکيل شده است از کيوان + شيد . کيوان
بعد از مشتری بزرگترین سياره شمرده ميشود . که 700 برابر زمين است . آنرا زحل نيز ناميده اند. شيد
نيز به چم ( معنی ) نور و روشنایی است . از این رو روز نخست ایرانی حکایت از سياره روشن و نورانی
را دارد .
مهر شيد ( یکشنبه ) :
روز دوم از هفته مهر شيد است که مهر آن به چم ( معنی ) دوستی و مهربانی است . در پهلوی ميتر
است . مهر برگرفته شده از آئين هفت هزار ساله ميترایی است . مهر همچنين ایزد عهد و پيمان است و
در اوستا آمده است که هيچ چيز بر ایزد مهر پوشيده نخواهد بود . نامگذاری این روز به مهرشيد حکایت از
تعهدی است که بين مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پيمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به
حساب می آمده است . شيد نيز به چم ( معنی ) روشنایی و نور می باشد .
مه شيد ( دوشنبه ):
مه بر گرفته شده از ماه است که این نيز از آیين ميترایی کهن ایرانی آمده است . خورشيد و ماه از تندیس
های آئين ميترایی بوده است که نشان از قدرت و پویایی جهان آفرینش داشته است . سومين روز هفته
در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری شد و آنرا مه شيد به چم ( معنی ) ماه روشن و نورانی
نامگذاشتند .
بهرام شيد ( سه شنبه ):
بهرام برگفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یکسو نام ستاره مریخ است . بهرام ایزد پيروزی
در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نياکان ما بر این بوده است که خداوند یکتا ( اهورامزدا )
نيروی هایش را برای اجرا در بين افراد بشر بين ایزدان ( فرشتگان ) خود تقسيم نموده است تا آنان آنر ا
برای مردمان پياده کنند . از این رو بهرام ایزد پيروزی ناميده شده بوده است و چهارمين روز هفته به نام روز
پيروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نامگذاری شده است .
تير شيد ( چهارشنبه ):
تير برگرفته شده از تيشتر پهلوی است . نياکان ما تير را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه
می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگيری از خشکسالی و باروری زمين و
سبز و سالم و پاکيزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان ميداده است که به یاری مردمان برسد . در کل این
روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبيعت نامگذاری شده است .
اورمزد شيد ( پنجشنبه ) :
اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همه حاکی از قدرت و توانایی پروردگار است . این نام از
واژه های پهلوی ارمزد - هرمزد - اورمزد - هورمزد - اهورامزدا - مزدا گرفته شده است . از این رو پنجمين
روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نامگذاری شده است . از این رو این واژه هنوز به گونه ای دیگر در
شبهای جمعه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که شبهای جمعه روز ارتباط با خداوند و
فوت شدگان است .
ناهيد شيد ( آدینه ) :
ناهيد همان آنهيته یا آناهيتا است که ایزد آب قرار گرفته است . در اوستا آناهيتا به صورت دوشيزه ای
بسيار زیبا - قدی بلند و اندامی تراشيده نام نهاده شده است و نام دیگر ستاره ونوس نيز آناهيتا یا ناهيد
است . در کل روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شده است .
نویسنده : غلام علی خلیلیان
پنجشنبه چهاردهم دی 1391


موضوع:


جنوبي ترين نقطه ايران بندرگَواتِر در سیستان و بلوچستان درکرانه شمالي دریای عمان.


  شمالي ترين نقطه آن دامنه کوه ھاي آرارات است  در مرز ترکیه.شرقی ترین نقطه کوھَک در سیستان و بلوچستان در مرز پاکستان . 


غربي ترين ایران بازرگان در آذربایجان غربی درمرزترکیه قرار دارد.
نویسنده : غلام علی خلیلیان
پنجشنبه چهاردهم دی 1391


موضوع: آموزش دروس


ايران به معني سرزمین قوم آرياست. آريايیان اقوام سفیدپوستي بودندکه حدودسه ھزار سال
پیشازمیلاد مسیح از سرزمین اصلي خود به آسیاي مرکزي مھاجرت کردند و طي ھزارو پانصد
سال اندک اندک از آن جا به سوي غرب وجنوب گسترش يافتند. دسته اي از آنان در درّه رود سِند
و بخشي از ھندوستان جاي گرفتند و گروھي ديگر باگذشتن از کوه ھاي قفقاز راه خودرا تا اروپا
ادامه دادند. دراين میان، طوايفي از آريايیان نیز از گذرگاه ھايي دردوسوي درياي خَزَر به سرزمین
ھاي جنوبي راه جستند و در پھنه ايران سکونت گزيدند.
پیشاز آريايیان درنواحي غرب و جنوب غرب ايران کنوني مردمي متمدّن مي زيستند که برخي آثار
باستاني از ايشان به دست آمده است. امّا مھاجرين آريايي توانستند تمدّن و فرھنگ بومیان را
خوانده « ايران » جذب کنند و به قدرتي بزرگ و يک پارچه تبديل شوند. از آن پسجايگاه آريايیان
شد.
در دوره ساسانیان ایرانشهر نامیده می شد .در دوره نزدیک به معاصر عمدتا نام ایران به پرشیا که تحت تاثیر دوره هخامنشیان و نوشته های تاریخ نگاران یونانی بوده است .
ازسال 1935 ، به درخواست دولت وقت، نام کشور درنوشته ھا، مکاتبات و در اسناد بین المللي
ھمه جا ايران ذکر شده است.
نویسنده : غلام علی خلیلیان
پنجشنبه چهاردهم دی 1391


موضوع: نمونه پرسش امتحان علوم اجتماعی دوره راهنمایی

نمونه پرسش های آزمون اجتماعی دوم نوبت اول سال 1391
ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
چهارشنبه سیزدهم دی 1391


موضوع:

نمونه پرسش آزمون سوم راهنمایی نوبت اول سال 1391
ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
چهارشنبه سیزدهم دی 1391


موضوع: نمونه پرسش امتحان علوم اجتماعی دوره راهنمایی

نمونه پرسش آزمون تاریخ نوبت اول سال 1391
ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
چهارشنبه سیزدهم دی 1391


موضوع: آموزش دروس

این نمودار در تدریس جغرافی دوم راهنمایی کاربرد دارد و درصد جمعیت ادیان موجود جهان را به نفکیک نشان  می

دهد .


نویسنده : غلام علی خلیلیان
جمعه بیست و هشتم مهر 1391


موضوع: نمونه پرسش امتحان علوم اجتماعی دوره راهنمایی

نمونه آزمون تعليمات اجتماعي سوم راهنمایی -  خرداد ماه
ادامه مطلب ...

نویسنده : غلام علی خلیلیان
جمعه بیست و هشتم مهر 1391


درباره نویسنده

غلام علی خلیلیان ٍ اضهار نظر در مورد مسائل سیاسی واجتماعی جامعه بدون جانبداری از گروه خاص
ایمیل : gh.khalilian@yahoo.com

آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :

تبلیغات
<-PostTitle-> بازدید : [-PostHit-]